Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

Posts Tagged ‘کمک’

همیشه بحث بالاترین و بالا ماندن آن هست .گاهی هم بحث شدید میشود مثل چند روز پیش و یا خداحافظی رضا از جمع بالادارها.
من به عنوان یک عضو کوچک از جامعه بالاترین حاضرم هر کاری که میتوانم انجام دهم تا این جمع همچنان پابرجا بماند .
یکی از مهمترین مشکلات عدم رسیدگی به شکایت کاربران یا داشتن چند اکانت و تخلفات دیگر است. عزیز گفته است از مهمترین مشکلات بالاترین نداشتن کادر دائم یرای رسیدگی به آن است. این حقیقت است که برای این امر پول نیاز است . اگر بتوانیم فقط یک نفر را برای بالاترین استخدام کنیم تا حد زیادی این مسایل برطرف میشوند.
راهکار پیشنهادی من: لطفا بر روی آگهی های بالاترین کلیک کنید این ممکن است کمی از شما کمی وقت بگیرد اما این حداقل کاری است که برای بالاترین میتوانید انجام دهید.
در آخر از دوستان میخواهم در صورتی که راهی به نظرشان میرسد که بتوانیم داوطلبانه به بالاترین پول برسانیم ،پیشنهاد کنند.

Read Full Post »

نشسته بود وقتی وارد شدم.
روبروش ایستادم کمی از شلوغی جلوش خلوت شد.
آرام آرام در هپروت غوطه ور میشد.
ولی چرا اینقدر جوان! هر چند کم سن تر از او هم دیده بودم.
چی برایمان مانده.یک جمعیت جوان ولی معتاد؟
آمار اعتیاد در ایران بسیار بالاست .بعید میدانم این حکومت از این امر ناراضی باشد .
بهر حال اینها که صدایشان در نمی آید و مردم در حال کنار کشیدن خود از این اعتیاد سرگرمند.
چطور میتوانم کمک کنم؟
پول بدهم ؟نه!
مشکل ریشه ای تر است.باید کسانی که از این اعتیاد سود میبرند سرنگون کرد.
روشن گفتم…

Read Full Post »