Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

Posts Tagged ‘منابع طبیعی’

بر طبق اقتصاد کلاسیک وفور منابع طبیعی باعث ثروت بود.اما در اقتصاد نوین این امر ثابت شده(با یکی دو استثناء) منابع طبیعی فراوان برای یک کشور شوم است.

این نه یک امر خرافی ،که ناشی از چند حقیقت است:

1-تنبلی مردم و عدم علاقه برای تولید

2-گسترش فساد و رانت خواری و بوروکراسی اداری

3-تحلیل دموکراسی و به وجودآمدن و تقویت دیکتاتوری

4-به وجو آمدن جنگهای فراوان برای دسترسی به منابع

. هرچند اقتصاددانان درباره آن مقالات متعدد نوشته اند ولی به نظر من نقش نهادها هم در آن حائز اهمیت است . اگر منابع طبیعی جدیدی کشف شود، فرض کنید این منابع در کشوری کمتر توسعه یافته باشد و یا کشوری توسعه یافته. بسیار بدیهی به نظر میرسد که کدامیک از آن استفاده مناسبی خواهند کرد.

شخصا خیلی دوست دارم بعد از آزادی ایران(که هنوز امیدوارم آزاد شود) بهره برداری از این منابع قطع شود و تولید جایگزین شود.

در زیر یک نمودار رگرسیون از کشورهای مختلف با منابع طبیعی مختلف را میبینید.

figure6_2

Read Full Post »