Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

Posts Tagged ‘فراموشی’

راستی چقدر زود فراموشکار میشیم. با یک آبنبات خام میشیم و دوباره حاضریم خودفروشی کنیم.یادتان نیک فرزندان ایران. خونتان را دادید و حالا همه جوگیر انتخابات که گشت ارشادی جمع شود و روسری ها کمی عقبتر برود.راستی آرمانهای شما کجا و آرمان های ما کجا.
میبینید هیچ کس حاضر نیست کاری کند. حیف از شما حیف..

Read Full Post »

درود به تو .میدانم در رنجی بزرگ هستی و غمگین از حیله ای که بر تو بسته اند و تو با سادگی فریب این جماعت آخوند محور را خورده ای برای آزادیت.آرزویی که من هم برایت دارم.
میدانی رکسانا تو برای ما عزیزی مثل تمام ایرانیان دیگر اما بگذار بگویم تو هم برای این سیستم یک کارت بازی هستی .با یک فرق بزرگ .کارتهای ایرانیان روزنامه نگار که آمریکایی نیستند خال ندارد.اما تو یک آس برای این سیستم محسوب میشوی .حسابی بابت تو امتیاز میگیرند .فراموش شدن امید رضا ها از آنجمله است .
روشن تر بگویم تو هم مثل ما گروگانی هستی بیگناه اما بابت تو … خودت که میبینی ، اوباما هم پیام نگرانی فرستاده.رکسانا تو آزاد خواهی شد و من منتظر آنروز خواهم بود اما این را هم بگویم بهای آزادی تو فراموش شدن یعقوب و امیدرضا ها از ذهن بعضی ها خوهد بود.
با آرزوی آزادی هرچه زودتر تو
آرش
امید رضا میرصیافییعقوب مهرنهادرکسانا صابری

Read Full Post »