Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

Posts Tagged ‘تساوی’

1215670647iuxsdhl
   او در زبان پارسی به سوم شخص مفرد گفته میشود . برای من خیلی جالب است که تفاوتی بین مرد و زن نیست.ولی در زبانهایی که من جستجو کردم همیشه زن و مرد تفاوت داشته اند. ازاین مورد میتوان تساوی حقوق زن و مرد در ایران یاستان را نتیجه گرفت .نظر شما چیست؟

Read Full Post »