Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

Posts Tagged ‘اسراییل’

شیری در تصورم است که مدتی است بیمار شده. در گوشه ای خزیده و از بد حادثه دست و پایش در میان خس و خاری گرفتار شده .جانورانی که تا دیروز جرات نمیکردند جلوی او سر بلند کنند هم اکنون هر یک از کنار او با تکبر رد میشوند لگدی بر این پیکر نیمه جان میزنند و گاهی نیز آب دهانی به روی او پرتاب میکنند.غافل از اینکه همیشه اینطور نمیماند.این شیر دوره نقاهت را میگذاند.دوباره برمیخیزد و غرشی خواهد کرد که همه در سوراخ های خود بخزید.
بالاخره ما هم تغییر میکنیم حالا با جنگ یا انقلاب یا هرچیزی. آنروز می آید که ما خودمان باشیم و از حق خود و ایران خود دفاع کنیم .آنروز میبینم شما را که از کرده امروز خود پشیمانید.میبینم روزی را که آمریکا و اسراییل صمیمی ترین دوستان ایران شوند آنروز میرسد.آنروز را که دوباره ایران قدرتمند را ببینید.مجبورتان میکنیم نام خلیج فارس را در تمامی اسناد خود بکار ببرید.روی تمام کشتی ها .در تمامی پرچمهایی که در خلیج فارس افراشته میشود..3c6e27c7eac46f34667398c9adca8ec95a7ab175d96104d5cfafa4c48881be6acf16267b9331c636a0991c47dbc6e05510b113b6b7677e12fec48276a771bb7c402a837e5b91e80ae01b3c73c923214

Read Full Post »